Hela tomtområdet är indelat i två detaljplaner. 
Nedan följer ett utdrag ur planbestämmelserna till det nya övre tomtområdet:

Maximal byggnadsarea är 15% av tomtarean. Utöver maximala arean får uthus på maximalt 25 m2 uppföras

Huset får inrymma högst 2 lgh

Högsta byggnadshöjd för hus med 1 våning är 4,5m. Högsta byggnadshöjd för uthus är 3,5m

Fasadmaterialet skall vara av trä

Byggnadens huvudtak skall vara sadeltak med minst 21 graders lutning

Taktäckning får inte vara reflekterande

Högsta nockhöjd är 8 m över understa våningens golvnivå

De sammanlagda glasytorna får inte utgöra mer än 50% av någon fasad

Parkering skall anordnas inom tomtplats

Här kan du ladda ner detaljplanen i sin helhet.

Kontakta oss

Vänligen använd formuläret nedan för skicka förfrågan till oss, så återkommer vi snarast